BHV cursus Paramaribo

NedCert

Erkend opleider BHV – EHBO

Tourtonnelaan 46 (DiaBetre)
Paramaribo (+597) 8977772
info@bhvcursusparamaribo.sr

Wet- en regelgeving

Veiligheidswet Suriname

Wet- en regelgeving Volgens de geldende Veiligheidswet moet het hoofd of de bestuurder van een onderneming zorgen voor het voorkomen en beperken van ongevallen en van brand, het verschaffen van hulp bij ongevallen en van gelegenheid tot ontvluchting bij brand.

Om aan de Wet te kunnen voldoen zijn daarom gecertificeerde BHV’ers nodig.

Bron: Veiligheidswet

Arbeidsomstandighedenwet Suriname

In Suriname wordt de Arbeidsomstandighedenwet het instrument van het ministerie van Arbeid tegen de negatieve trend van de afgelopen jaren, waarbij jaarlijks steeds meer beroepsziekten, bedrijfsongevallen en ongevallen met dodelijke afloop plaatsvinden.

Volgens deze Wet moet ook uw bedrijf BHV’ers hebben. De BHV’ers moeten een opleiding hebben gevolgd. Als u een bedrijf bent begonnen en na verloop van tijd werknemers aanneemt, moet u zorgen dat er bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in het bedrijf aanwezig zijn. Als het bedrijf nog klein is, mag u zelf de bedrijfshulpverlener zijn, maar er moet altijd minstens één werknemer zijn die u in BHV kan vervangen als u niet op het bedrijf aanwezig bent.

U moet deze werknemer aanwijzen als de bedrijfshulpverlener. Deze BHV’er moet u kunnen vervangen als u ziek bent of een dag vrij bent, maar ook als u bijvoorbeeld buiten de deur bent voor een vergadering. Het is onder meer afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico’s die er in het bedrijf zijn, hoeveel BHV’ers u moet hebben.

Bron: Arbeidsomstandighedenwet

Om u op weg te helpen kunt u op de site van NedCert snel en eenvoudig berekenen hoeveel BHV’ers er ongeveer nodig zijn.

Klik hier voor de online rekentool >>> 

NedCert Norm-maker

NedCert heeft in Nederland in de kerncommissie Bedrijfshulpverlening bij de NEN de NedCert BHV methode gratis ter beschikking gesteld voor het opstellen van de NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en uiteindelijk de NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie, welke norm hierop is gebaseerd.

Bij de NedCert BHV methode wordt er van uitgegaan dat de BHV-organisatie is ingericht met Safety and Health Officers (SHO’ers), die zo nodig worden geassisteerd door bedrijfshulpverleners.

International Labour Organization (ILO)

De International Labour Organization (ILO) heeft verschillende rapporten gepubliceerd over de arbeidsomstandigheden en -veiligheid in Suriname. Het ILO heeft aanbevelingen gedaan om de arbeidsomstandigheden en -veiligheid in Suriname te verbeteren. Dit omvat onder andere het verbeteren van de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid, het opzetten van een nationaal veiligheidsbeleid en het versterken van de capaciteit van de inspectieorganen om de naleving van veiligheidsvoorschriften te controleren. Verder adviseert de ILO ook om werknemers en werkgevers beter te informeren over de risico’s en preventie van arbeidsongevallen en om het bewustzijn te vergroten van de noodzaak om arbeidsomstandigheden en -veiligheid te verbeteren.
Enkele bronnen zijn:
“Arbeidsinspectie Suriname”, gepubliceerd door de ILO in 2015
“Strategic Framework for Decent Work Country Program for Suriname 2017-2021”, gepubliceerd door de ILO in 2017
“Survey on Safety and Health at Work in Suriname”, gepubliceerd door het Surinaamse ministerie van Arbeid in 2012

Europese richtlijn 89/391/EEG

Artikel 8

Eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers, ernstig en onmiddellijk gevaar

1. De werkgever moet:

– de nodige, aan de aard en de grootte van de activiteiten van het bedrijf en/of de inrichting aangepaste maatregelen treffen op het gebied van de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, daarbij rekening houdend met andere aanwezige personen, en

– de nodige verbindingen onderhouden met diensten van buitenaf, met name op het gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddingswerkzaamheden en brandbestrijding.

2. Ingevolge lid 1 moet de werkgever met name voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, werknemers aanwijzen die belast zijn met het in de praktijk brengen van deze maatregelen.

Deze werknemers moeten een opleiding krijgen, talrijk genoeg zijn en over geschikt materiaal beschikken, rekening houdend met de grootte en/of de specifieke risico’s van het bedrijf en/of de inrichting.

De volledige regeling is hier te lezen.